Tuesday, March 22, 2011

Paglalahad ng Sariling Pag-aaral

A. Metodolohiya

Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng sarbey upang kumalap ng datos. Ang respondente ay mga estudyante ng Unibersidad ng Santo Tomas na nasa unang taon. Ang mga mananaliksik ay kumuha ng 3 kurso na kabilang sa Arts at 3 kurso na kabilang sa Siyensya. Ang kurso na napili ng mga mananaliksik na kabilang sa Arts ay Fine Arts and Design, Communication Arts, at Architechture. Ang kurso na napili ng mga mananaliksik na kabilang sa Siyensya ay Nursing, Rehabilitation Sciences at Pharmacy. Kumuha lamang ng 10 respondente sa bawat kurso kaya ang kalahatang respondente ay 60 estudyante. Nakalap ng mga mananaliksik ang mga datos noong Pebrero 2011. Mismong ang mga mananaliksik ang nagdisenyo ng tool na ginamit sa sarbey.

B. Paglalahad ng datos na nakalap

a. Kakayahang mental

Ayon sa mga datos na nakalap, karamihan sa mga estudyante sa mga kursong kabilang sa Siyensiya ay may katamtamang kakayahang mental. Ganun din naman ang naging resulta sa mga estudyante sa mga kursong kabilang sa Arts. Mapapansin naman na mas marami ang nagsabi sa kursong kabilang sa Arts na mataas pa sa katamtaman ang kanilang kakayahang mental.

b. Kadalasang Ginagawa Tuwing Nag-aaral

Karamihan sa mga respondente ng Rehabilitation Sciences ay madalas na nagtatala sa klase, nagha-“highlight” ng mga importanteng impormasyon sa libro, gumagamit ng “planner” o “time-table” para sa “schedule”, at kumakain habang nag-aaral. Wala sa kanila ang gumagamit ng laptop upang itala ang mga sinasabi ng propesor, gumagamit ng taper recorder, at ini-rerekord ang dapat aralin.

Karamihan sa mga respondente ng Communication Arts ay nagtatala, nagha-highlight, nakikinig sa musika, kumakain, at umiinom ng kape habang nag-aaral. Wala sa kanila ang gumagamit ng tape recorder para ma-irekord ang leksyon ng guro. Karamihan sa mga respondente ng Fine Arts and Design ay nagtatala, nagha-highlight, nakikinig ng musika, kumakain at umiinom ng kape o energy drink para hindi makatulog. Karamihan sa mga respondente sa Architechture ay madalas na nagtatala, nagha-highlight, kumakain habang nag-aaral, at nag-iinternet.

Mapapansin natin na ang mga estudyante sa kursong may kinalaman sa Sining at Siyensya ay may pagkakapareho at pagkaka-iba sa madalas nilang gawin sa pag-aaral. Ang mga pagkakapareho nila ay madalas silang magtala, mag-highlight, kumain habang nag-aaral, at uminom ng kape o energy drink habang nag-aaral. Mapapansin na karamihan sa mga estudyante sa kurso na may kinalaman sa Siyensya ay gumagamit ng time table o planner ngunit wala naman ang gumagawa nito sa kursong may kinalaman sa Sining. Ang pakikinig naman sa musika habang nag-aaral ay mapapansin lamang sa mga respondente sa kursong may kinalaman sa Sining.

c. Kadalasang Isyu na nakakaapekto sa Pag-aaral

Ayon sa aming nakalap na datos, ang pinakamalaking isyu na kinakaharap ng mga estudyante ng Sciences ay ang oras. Ganun din naman ang resulta sa estudyante ng Arts. Ipinapakita ng dalawang tsart na ito na hindi nagkakalayo ang mga nararanasang isyu ng mga estudyante. Masasabi na oras talaga ang pangunahing isyu na kinakaharap ng mga estudyante sa UST.

d. Sabjek na nahihirapan

Mula sa aming mga nakalap na datos, ang Matematika ang pangunahing sabjek na nahihirapan ang estudyante at sumunod lamang sabjek na may kinalaman sa Siyensiya. Ayon sa resulta ng aming sarbey, hindi gaanong nahihirapan ang mga estudyante sa unang taon ng Arts at Science sa mga sabjek na P.E. , Filipino, Ingles, at Teolohiya. May mga partikular na sabjek ang ibang kurso kung saan sila nahihirapan. Ayon sa datos na nakalap sa Rehabilitation Sciences, nahihirapan sila sa sabjek na Zoology. Sa Fine Arts and Design, nahihirapan sila sa sabjek na Draw at Art History.

e. Iba pang Impormasyon

Ayon sa datos na aming nakalap, ang mga estudyante sa Narsing ay bihira lamang magpunta sa silid-aklatan. Samantalang ang mga estudyante sa Rehabilitation Sciences, Pharmacy, Fine Arts and Design, Architechture, at Communication Arts ay madalas nagpupunta sa silid-aklatan. Ang lahat ng kurso ay nagsabi na hindi sila gaanong nanghihiram ng librong panlibangan sa silid-aklatan. Ayon sa mga respondente mula sa Arts at Science kaya sila hindi nakakapagbasa ng libro na panlibangan ay dahil sa kawalan ng oras. Mapapansin na ito ang patunay na ang oras talaga ang pangunahing isyu na nakakaapekto sa pag-aaral. Ayon sa mga resulta na nakalap mula sa Arts at Science, halos lahat sa kanila ay nakakaranas ng pagkahapo sa pag-aaral at ang kadalasang dahilan nito ay ang cramming o last mintue work. Inirekomenda ng mga estudyante na ang tamang pagbalanse ng oras, pagbibigay ng prioridad, pagpopokus, at kasipagan sa pag-aaral ay makakabawas sa pagkahapo.

C. Interpretasyon at Analisis

Mapapansin na ang karamihan ng mga estudyante na kabilang sa kursong may kinalaman sa Siyensya ay nagsabing katamtaman lang ang kakayahang mental at ganun din ang mga estudyante na kabilang sa kursong may kinalaman sa arts. Ngunit makikita natin na ang kaibahan sa dalawang kurso ay mas mataas ang GWA(General Weighted Average) ng mga estudyante sa kursong may kinalaman sa Arts. Mapapansin din natin na ang mga estudyante sa kursong may kinalaman sa Sining at Siyensya ay may pagkakapareho at pagkaka-iba sa madalas nilang gawin sa pag-aaral. Ang mga pagkakapareho nila ay madalas silang magtala, mag-highlight, kumain habang nag-aaral, at uminom ng kape o energy drink habang nag-aaral. Mapapansin na karamihan sa mga estudyante sa kurso na may kinalaman sa Siyensya ay gumagamit ng time table o planner ngunit wala naman ang gumagawa nito sa kursong may kinalaman sa Sining. Ang pakikinig naman sa musika habang nag-aaral ay mapapansin lamang sa mga respondente sa kursong may kinalaman sa Sining. Mapapansin na ang pinakamadalas na isyu na nakakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante ay ang oras at internet. Samantalang ang economic status at tirahan ay ang dalawang isyu na hindi gaanong nakakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Mapapansin din na lubos na nahihirapan ang mga mag-aaral sa sabjek na may kinalaman sa Matematika at Siyensiya. Katamtaman naman sa Ingles at Filipino. At hindi masyadong nahihirapan sa P.E. at Teolohiya. May ibang major sabjek naman na nahihirapan ang mga estudyante tulad ng Zoology sa Rehabilitation Sciences at Art History sa Architechture.

D. Kongklusyon

Mahihinuha mula sa aming mga nakalap na may iba’t ibang gawi sa pag-aaral ang mga estudyante. May iba na nagtatala, nagbabasa, nakikinig, at nagbabalanse ng oras. Nalaman din dito na maraming bagay ang nakakaapekto sa pag-aaral tulad ng edad, kasarian, kurso, at taon sa kolehiyo. Dito rin ay makakita na may preperensya ang isang mag-aaral kung papaano mag-aaral kung mag-isa o kolaborasyon. Makikita din dito na maraming isyu ang bawat estudyante sa pag-aaral tulad ng peer pressure, istilo ng pagtuturo o pagdidisiplina, isyu sa pamilya, maling pagbabalanse ng oras, sabjek, at kawalan ng pera. Nalaman din natin ang kaibahan ng gawi sa pag-aaral ng mga estudyante na nasa unang taon sa UST mula sa kursong Arts at Science.

E. Rekomendasyon

e.1 Magbigay ng solusyon sa mga isyu o problema

Upang mabigyang solusyon ang problema sa oras, mainam na malaman ang tamang pagbalanse nito. Maaaring gumamit ng time table o planner upang mahati mo ang mga dapat mong gawin. Makakatulong din ito para hindi mo makalimutan ang mga takdang aralin o proyekto na ipapasa upang maiwasan ang last minute work. Mainam na malaman mo ang prioridad mo sa buhay upang mas makapagpokus ka pa sa pag-aaral. Dapat mong malaman na mas importante ang pag-aaral kaysa sa paglalakwatsa kasama ng mga kaibigan o kaya naman ay paglalaro sa internet. Kung may isyu ka naman tungkol sa istilo ng pagtuturo o pagdidisiplina ng mga propesor ay mainam na magsabi sa kinauukulan tulad ng dekana o kaya naman ay sekretarya ng kolehiyo mo upang mabigyang pansin ang iyong hinaing.

e.2 Pagpapalawak pa ng Pananaliksik Tungkol sa Paksang Tinalakay sa Papel

Bilang pagtatapos, inaasahan ng mananaliksik na magiging daan ang papel na ito upang malaman ng tao ang gawi sa pag-aaral ng mga estudyante. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na dapat paigtingin pa ang pagtalakay sa paksang ito.

Sa mga respondente, iminumungkahi ng mga mananaliksik na ipagpatuloy o kaya naman ay isaayos ang kanilang gawi sa pag-aaral upang lalong tumaas ang kanilang grado. Sa larangan ng pananaliksik, iminumungkahi ng mga mananaliksik na kumuha pa ng mas maraming respondente sa iba’t ibang kurso sa UST upang mas makita ang kaibihan ng gawi nila sa pag-aaral.