Tuesday, March 22, 2011

Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral o Literatura

A. Batayang Kaalaman sa mga Gawi ng Pag-aaral

a. Introduksyon sa mga Gawi sa Pag-aaral

Naranasan niyo na ba na mahirapan sa pag-aaral ng isang leksyon dahil hindi kayo nagtala, wala kayong libro, o kaya naman ay kinulang sa oras? Marahil ay oo ang sagot ninyo dahil lahat ng mag-aaral ay siguradong makakaranas ng mga problema sa kanilang pag-aaral. Ang bawat estudyante sa kolehiyo ay may iba’t ibang gawi sa pag-aaral. May iba na mas komportable sa pagtatala sa klase, at ang iba naman ay mas komportable sa simpleng pakikinig lang sa propesor. May mga estudyante na mas gusto ang mag-isang nag-aaral at ang iba naman ay gusto ng kolaborasyon. May iba’t ibang bagay na nakakaapekto sa pag-aaral ng estudyante tulad ng oras, kaibigan, libangan at iba pa. Ang mga ibang mag-aaral ay nahihirapan sa lugar na maingay dahil hindi sila makapagbigay ng atensyon sa kanilang ginagawa kaya isa sa mga paraan ng mga mag-aaral ay ang pagpili o pag punta sa mas tahimik na lugar gaya ng silid aklatan upang sila ay makapag-aral ng mas mabuti. Ang mga gawi sa pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo ay maaring makatulong o makasama sa kanilang pag-aaral kung kaya’t dapat ay bigyang pansin ito (Mcwhorter, 1983).

b. Mga Uri ng Gawi ng Pag-aaral

1. Mga Kadalasang Ginagawa sa Pag-aaral

Ang mga estudyante sa kolehiyo ay may kadalasang ginagawa sa pag-aaral na sa tingin nila ay nakakatulong sa kanila. Ang isa dito ay ang pagtatala. Ang maayos at organisadong lecture notes ay lubos na makatutulong sa iyo upang maipasa ang iyong kurso. Limitahan ang iyong mga notes sa mga mahahalagang bagay lamang. Dapat ito ay konkreto at payak. Dapat ito ay nakaayos batay sa pangunahing mga ideya at mga kaugnay na impormasyon. Ang mga katangian ng mabisang pagtatala ay malinis, organisado, tiyak at payak, hindi ubos oras, at may kabuluhan. Sa pagsulat nito, higit na mainam na gumamit ka ng bolpen kaysa lapis. Mahalaga rin ang double space o triple space upang maintindihan ang iyong sinusulat. Ang sobrang espasyo ay makatutulong kung may mga dagdag impormasyon ka na nais isingit sa pagitan ng mga pangungusap o ideya (Norman, 1976).

Bago pa muna mapunta sa pagtatala ng leksyon, ay kinakailangan malaman at maintindihan muna ang istilo ng pagtuturo ng propesor. Importanteng malaman ang grading system o ang balangkas ng grade at alituntunin ng mga propesor. Kailangan ng matinding atensyon at dapat ay sensitibo rin sa mga di-berbal na komunikasyon ng mga propesor, tulad ng eye contact,pagbaba ng tono, binabagalan ang pagsalita, pagkumpas ng kamayupang maipakitang mabuti ang punto, nagsusulat sa pisara o gumagamit ng projector,at nagpapamigay ng handouts (Matte, 1995). May tatlong uri o categorya ng paraan ng pagbibigay ng leksyon ng mga guro ito ay ang mga sumusunod :

· Textbook repeaters- maaaring makuha ang ideya ng talakayan gamit ang aklat. Nangangailangan na unawain at basahin ng adbans ang aklat (Matte, 1995).

· Half-and-half lecturers- ang klase ng pagtuturong ito ay binabalik aralan ang ideya at importanteng detalye sa aklat at dadagdagan pa ng panibagong impormasyon habang nagtatalakayan(Matte, 1995).

· Just-new-stuff lecturers- hindi na binabalik aralan pa ang nasa aklat, bagkus, ito ay puro bagong kaalaman at impormasyon. Kinakailangan ng estudyante ng matinding pakikinig at pangunawa at mabilis na pagsulat. Importanteng malaman dito ang pangunahing ideya at pagtala ng mga detalyeng nagtutukoy sa pangunahing ideya(Matte, 1995).

Ang pagsusulat ng lahat ng takda ay nakatutulong upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin para sa susunod na araw. Ang mga takdang aralin ay maaari mong ilagay sa isang planner or kahit sa isang simpleng kwaderno. Hindi naman masyado mahalaga kung saan mo ito isusulat. Ang mahalaga ay maitala mo ang dapat mong gawin at ang petsa kung kalian ito kailangan. (Fleming, 2009)

2. Pagbabalanse ng Oras

Ang time management o pagbabalanse ng oras ay ang pagsasaayos ng mga gawain sa karampatang oras. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga estudyante sa kolehiyo. Malaki ang nagiging epekto nito sa karamihan, nakabubuti man o hindi. Minsan, dahil sa time management nagiging time conscious ang mga estudyante. Inoorasan lahat ng gawain kaya't minsan ay nawawalan na ng oras para makapaglibang at magpahinga. Isa ito sa mga maling paraan ng time management. Maaaring maglaan ng dalawang oras para sa pag-aaral at pwede nang magpahinga o gumawa ng ibang bagay buong araw. Dahil dito, magkakaroon tayo ng disiplina sa sarili at magiging makabuluhan ang bawat oras natin (Watson, 2000).

Bago isipin ang gagamiting proseso sa pag-aaral, dapat na magkaroon ng maayos na listahan ng mga gawain. Kung hindi makagagawa ng ganito, mahihirapan ang isang mananaliksik na paghati-hatiin ang kanyang oras para sa pag-aaral. Nakadepende ang paglalaan ng oras sa iba’t ibang gawain ayon sa kung ano ang pinakamahalaga sa isang pag-aaral (Kizlik, 1997).

Ang tamang paggamit ng oras ay importante para sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Sa dami ng ginagawa, problema at responsibilidad ng isang mag-aaral sa kolehiyo ay dapat niyang matutunan kung paano niya gagamitin at panghahawakan ang kaniyang oras. Ang tamang pagbalanse ng oras ay magagamit upang makatulong na magawa nila ang kanilang mga asignatura at proyekto sa tamang oras (Rockler-Gladin,2010). Ang sagot sa mga “demands” ng kolehiyo ay ang wastong paggamit o pag-organisa ng iyong oras. Dapat isaalang-alang ang mga oras sa paggawa ng proyekto tulad ng pamanahong papel. Gamiting mabuti ang mga bakanteng oras sa pag-aaral ng mga leksyon o hindi kaya ay sa paggawa ng mga takdang-aralin (Norman, 1976).

B. Mga Bagay na Nakakaapekto sa Pag-aaral

May mga bagay na nakakaapekto sa pag-aaral, ito ay ang edad, kasarian, kurso, at taon sa kolehiyo. Ang edad ay nakakaapekto dahil sa pag-iisip ng isang estudyante. May mga estudyante na hilig ang paglalaro na maaring makaapekto sa kanyang pag-aaral. Ang kasarian ay nakakaapekto dahil ayon sa mga naunang pag-aaral mas masipag mag-aral ang mga babae kumpara sa mga lalaki dahil sa mga libangan tulad ng paglalaro sa kompyuter at paglalaro ng sports. Ang kurso ay nakakaapekto dahil sa mga sabjek na pinag-aaralan. Pwedeng hatiin ang kategorya ng kurso sa dalawa bilang kursong may kinalaman sa Sining at kursong may kinalaman sa Siyensiya. Ang taon sa kolehiyo ay nakakaapekto din dahil sa pagtaas ng kahirapan ng mga sabjek sa kolehiyo. Siguraduhin na ikaw ay nakakakuha ng sapat na tulog, pahinga, at mga pisikal na aktibidad. Lahat ng tao ay nangangailangan ng pahinga upang mainam na magampanan ang kanilang mga gawain (Nist, 1990).

C. Pag-aaral ng Mag-isa vs. Kolaborasyon

a. Mag-isang Nag-aaral

Ang pagpaplano at pagbabalanse ng mga gawain ay nakatutulong upang mabawasan ang ating pagkahapo o stress (Engle, 2009). Kailangan malaman ng estudyante kung ano ang kanyang prayoridad sa mga gawain. Kapag siya ay nag-iisa lamang kung nag-aaral, dapat mas nakakapagpokus siya sa kanyang mga gawain sa eskwela. Para sa ilan mas nakakapag-isip sila ng mabuti kapag nag-iisa dahil sinesentro nila ang kanilang mga gagawin para sa leksyon lamang at isinasantabi muna ang ibang bagay na hindi importante. Alam dapat ng mag-aaral kung ano ang uunahin sapagkat mayroon siyang kapayapaan sa pag-iisip ng mga kailangan niyang gawin dahil nag-iisa lamang siya. Mas nagagawa ng mag-aaral sa tamang oras ang mga importanteng gawain. Nababalanse niya ang kanyang mga gampanin hindi lang bilang isang mag-aaral kung hindi bilang anak, kaibigan at maging isang Kristiyano (Ducker, 1985). Ang pagiging mabisa at maagap ay nakatutulong sa pagsasaayos ng mga layunin at mas sinasang-ayunan nito ang pagpapahalaga kaysa pagmamadali. Kung ang mag-aaral ay nagpapahalaga sa oras, mas pipiliin niyang gamitin ang kanyang libreng oras sa pagsasakatuparan ng mga gawain na maaari nang simulan o gawin. Kaya mas nagagamit ng estudyanteng nag-aaral na mag-isa ang time management upang maging produktibo at matapos ang nakatakdang trabaho(Fleming, 2005).

b. Kolaborasyon

Maraming mga kolehiyong propesor ang sumasang-ayon sa study groups dahil pinatataas nito ang academic performance ng mga mag-aaral. Mula kay Grace Flemming (2005) ang pag-aaral bilang isang grupo ay epektibo dahil nagdadala ito ng pagbabago sa dalawang paraan: ang pagpwersa sa mga estudyante na baguhin ang kanilang lumang paraan ng pag-iisip at ang pagbabago sa mas hindi gaanong epektibong mga gawi sa pag-aaral. Mas magiging abala ang isang mag-aaral kung siya ay kasama sa isang study group. Ito ay bumubuo ng tiwala sa sarili na maaari mong gamitin para sa iba pang bagay lalo na sa iyong kinabukasan. Ang pagsasalita sa mga small groups ay ang maghahanda sa iyo upang mahasa ang iyong pagsasalita sa mas malaking grupo sa hinaharapo higit pang mga opisyal tulad ng mga college admission panels o hiring boards.

Ayon kay Aimee Engle (2009), ang pagkakaroon ng study groups ay importante sa kolehiyo. Ito ay makatutulong upang malaman natin ang iba’t ibang mga ideya at saloobin ng iyong mga kaklase na magiging kapakipakinabang sa iyong pag-aaral. Kung iiwasan lang ang pagkekwentuhan at pag-uusap ng mga hindi kaugnay sa pag-aaral ay mas makakatulong ito upang mas makapagpokus kayo sa inyong leksyon. Kung ito ay maiiwasan maaring ang iyong study group ay epektibong mapagkukuhanan mo ng paraan para makakuha ng mataas na grado sa kolehiyo. Tiyakin lamang na nakuha mo ang email at mga numero ng telepono ng iyong mga kamiyembro sa inyong study group, para sa mga hatinggabi at huling minuto na mga katanungan ukol sa paksa o sa mga pagsusulit. Siguraduhin din na lagi mong tinitignan ang iyong email dahil nagsisilbi ito bilang isang reminder na nakakatulong upang malaman mo ang mga darating na takdang-aralin at mga kaganapan na importante. Makakatulong din ito kung may mga binago sa inyong assignments, exams o pagkakansela ng klase.

D. Mga Isyu Kaugnay sa Pag-aaral

a. Peer Pressure

Ang mga peer pressure ay nakakaapekto sa pag-aaral dahil sa impluwensyang naibibigay nito sa mag-aaral. Maraming pwedeng maging impluwensya ang mga kaibigan. May mga iba na naiimpluwensyahan ng mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. May mga iba naman na naglalakwatsa nalang sa halip na mag-aral dahil sa impluwensya ng kaibigan (Van Blerkom, 2003).

b. Isyu sa Pamilya

May mga estudyante na may problema sa pamilya. May mga estudyante na ang mga magulang ay laging nag-aaway. May iba naman ay hiwalay na ang mga magulang. Labis na nakakaapekto ito sa mga estudyante dahil sa kawalan ng suporta ng mga magulang sa kanilang anak. Magbibigay din ito ng kaisipan na kulang ang pagmamahal na ibinibigay ng magulang sa kanila na maaaring magdulot ng pagrerebelde (Van Blerkom, 2003).

c. Maling Pagbabalanse ng Oras

Ang oras ay isa sa pangunahing suliranin ng mga mag-aaral. Ito ay higit na nakakaapekto sa pag-aaral dahil kung minsan ay kulang ang naibibigay sa ibang mag-aaral, at sa iba naman ay sobra ang naibibigay. Isang halimbawa ay ang mga estudyante na kalahating araw lang ang pasok at ang buong araw ang pasok. Makikita dito na mas maraming panahon sa pag-aaral ang mga estudyanteng half-day kaysa sa mga estudyanteng maghapon ang pasok (Van Blerkom, 2003).

d. Pera

Nakakaapekto ang pera sa pag-aaral dahil hindi naman lahat ng estudyante ay mayaman o may kaya sa buhay. May mga ibang estudyante na working student o kaya naman ay iskolar. Kadalasan sa mga estudyanteng ito ay walang pambili ng librong magagamit sa pag-aaral kung kaya’t kung minsan ay nanghihiram nalang sila. Makikita dito na mas may adbentahe ang may kaya sa buhay dahil nga sa nakakabili sila ng mga kailangan nila sa eskwela kaysa sa mga iskolar o working student (Van Blerkom, 2003).

e. Istilo ng Pagtuturo o Pagdidisiplina sa Kolehiyo

May iba’t ibang paraan ang bawat propesor sa pagtuturo. May mga propesor na kinatatakutan kung kaya’t naaapektuhan ang mga estudyante. May mga propesor naman na nasosobrahan sa bait o sa pagiging mapagbigay kung kaya’t kadalasan ay naaabuso ng mga mag-aaral (Van Blerkom, 2003). Huwag mahiyang humingi ng tulong sa iyong propesor. Kung mayroon kayong hindi maintindihan sa asignatura, huwag itong ibalewala—lapitan ang inyong propesor at linawin ito. Kung ikaw ay nagkasakit o lumiban sa klase dahil sa mahahalagang rason, mangyari lamang ipaalam ito sa inyong propesor upang mapuna niya na ikaw ay nag-aalala sa iyong mg grado (Norman, 1976)

1 comment: